Polityka Prywatności

PHU Stanley jako Administrator Państwa danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych,  informuje, że: 

1.Administratorem Państwa danych osobowych PHU Stanley Wojciech Świetlik, z siedziba ul. Reymonta 10, 96-200 Rawa Maz.

2. PHU Stanley przetwarza i będzie przetwarzał Państwa dane osobowe do prowadzenie z Państwem negocjacji handlowych zmierzających do ewentualnego podpisania i następnie realizacji zawartej z Państwem transakcji handlowej oraz do celów archiwalnych dotyczących informacji o Klientach obsłużonych przez PHU Stanley (w tym przechowywania referencji od Klientów), a także dla ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń przed Sądem. 

Dodatkowo Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez PHU Stanley celach marketingowych własnych produktów i usług.

 Państwa dane będą też przez PHU Stanley profilowane i wykorzystywane do celów tworzenia przez Spółkę tzw. reklamy spersonalizowanej. Dodatkowo PHU Stanley przy użyciu systemu Google Analytics śledzi ruch na swojej stronie internetowej. Aby wyłączyć śledzenie Państwa ruchów na naszej stronie internetowej, prosimy skorzystać z następującego urządzenia: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

3. PHU Stanley przetwarza i będzie przetwarzał Państwa dane osobowe przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do transakcji, a dalej przez czas wykonania umowy czy realizacji usługi, a także przez czas, w którym PHU Stanley  jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży (tj. do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, przy czym zobowiązanie podatkowe przedawnia się w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Po upływie wskazanych okresów czasu Państwa dane zostaną przez PHU Stanley zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane)  wyłącznie do celów statystycznych i historycznych.

Spółka będzie przechowywać Państwa dane do celów marketingu własnych produktów i usług oraz produktów w okresie 3 lat od dnia wysłania Państwu pierwszej oferty handlowej. Przez taki sam czas, Spółka będzie wykorzystywała Państwa dane do celów tworzenia przez Spółkę tzw. reklamy spersonalizowanej, ich profilowania i śledzenia Państwa ruchu na swojej stronie internetowej.  

4. PHU Stanley przetwarza i będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane do wystawienie faktury (NIP, adres siedziby firmy, nazwa firmy) ; imię i nazwisko osoby lub osób działających w imieniu Klienta, jej numer telefonu i e -mail służbowy.

5. Przetwarzanie przez PHU Stanley wskazanych wyżej w p-cie 4  danych osobowych jest adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do przeprowadzenia transakcji handlowej – sprzedaży towarów i usług.

6. Przetwarzanie przez PHU Stanley  danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. na podstawie zgody osób, których dane dotyczą.

7. Posiadane przez PHU Stanley dane pochodzą od osób, których one dotyczą (tj. bezpośrednio od Państwa lub od Państwa upoważnionych pracowników), a także z publicznych, powszechnie dostępnych stron internetowych i rejestrów, w szczególności z wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

8. Kategoriami odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione przez PHU Stanley są: pracownicy, współpracownicy PHU Stanley , biuro rachunkowe, kancelarie prawne, krajowe rejestry długów. Wszystkie te osoby zostały przeszkolone przez PHU Stanley w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązały się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych. 

9. PHU Stanley nie przekazuje i nie będzie przekazywał Państwa danych do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.

10. PHU Stanley  przetwarza lub będzie przetwarzać Państwa dane osobowe za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na najwyższym poziomie (takie jak m.in. szyfrowanie i animizacja przesyłanych informacji, cykliczne zmiany haseł dostępu do systemów). PHU Stanley przetwarza Państwa dane osobowe poza systemem informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

11. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Państwa cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych dokonanych przez PHU Stanley na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody co do przetwarzania przez PHU Stanley negocjacji handlowych, a także świadczenia usług przez PHU Stanley. O fakcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, PHU Stanley  poinformuje Państwa niezwłocznie po cofnięciu takiej zgody.

12. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Państwa na adres e mail: 

biuro@stanleyjeans.com.pl

 stosownego oświadczenia. Poniżej przedstawiamy przykładowe oświadczenie:


„Działając w imieniu (nazwa podmiotu) z siedzibą w (adres siedziby) jako jej (funkcja osoby składające oświadczenie wraz z wykazaniem jej umocowania do reprezentacji podmiotu)/ albo Ja – imię i nazwisko, adres zamieszkania – niniejszym cofam zgodę na przetwarzanie przez PHU Stanley, z siedziba w Rawie Maz. moich danych osobowych”.

13 PHU Stanley informuje, że posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


14. Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez PHU Stanley  Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który po wejściu w życie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych zostanie zastąpiony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

W celu wyrażenia zgody na przetwarzanie przez PHU Stanley Państwa danych osobowych w celach i na zasadach określonych powyżej, proszę o wysłanie odpowiedzi na niniejszego e -maila o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla realizacji celów i na zasadach określonych w e-mailu skierowanym do mnie przez PHU Stanley”. Zgodnie z przepisem art. 4 pkt. 11 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zgoda osoby, której dane dotyczą może również przybrać formę wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. 

Jeżeli zatem nie odpowiecie Państwo na niniejszego e -maila we wskazany wyżej sposób, ale zamiast tego przystąpicie do realizacji transakcji handlowej lub podejmiecie wyraźne działania zmierzające do zawarcia takiej umowy z firma PHU Stanley, PHU Stanley uzna, że przedmiotowa zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych we wskazanym wyżej zakresie została udzielona w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny.

Jednocześnie informuję, że w razie nie wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w jeden ze wskazanych powyżej sposób, dalsze przetwarzanie przez PHU Stanley Państwa danych do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych za niezgodne z pierwotnymi celami, a więc prawnie dozwolone PHU Stanley wdroży jednocześnie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą.

Niniejszy e -mail jest również formą realizacji przez PHU Stanley, jako administratora danych osobowych, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz zmienić sposób zapisu i dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.